Powidzki Park Krajobrazowy

Kategoria: Warto zobaczyć
Powidzki Park Krajobrazowy - został utworzony w 1998 r, obejmuje powierzchnię 24 600 ha i położony jest na terenie 7 gmin, w tym 4 (Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca) należących do Powiatu Słupeckiego.
Przy czym na terenach w/w gmin skupia się 65,8 % całej powierzchni Parku, tj. 16 180 ha.
W poszczególnych gminach powiatu powierzchnia Parku przedstawia się następująco:
- gmina Orchowo – 6 200 ha;
- gmina Ostrowite –3 230 ha;
- gmina Powidz – 6 550 ha;
- gmina Słupca – 200 ha.

Park powstał w celu ochrony walorów przyrodniczych, historycznych oraz kulturowych regionu.
Jest to obszar o bardzo wysokich wartościach przyrodniczo – krajobrazowych i turystycznych. Ważnym elementem przyrodniczym Parku są rynnowe jeziora polodowcowe, można wyróżnić 17 większych jezior. Na terenie Parku znajdują się również dojrzałe wiekowo drzewostany sosnowe i mieszane, a także łąki z udziałem cieków i oczek wodnych.
Osobliwością Parku w skali ponadregionalnej jest urozmaicenie rzeźby terenu: formy wydmowe, zamarłe odcinki dolin rzecznych, skarpy erozyjne, równiny akumulacyjne porośnięte olsem i łęgiem, a także wzgórza morenowe zagospodarowane rolniczo, doliny rzeczne wypełnione torfem.